background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Hlavní strana

eu spolufinancováno barevné

Akce je realizována v rámci projektu individuálního projektu Libereckého kraje

„Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ 

 registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0001885

číslo smlouvy OLP/2668/2023

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby jak pro stávající klienty sociálních služeb, tak i návazné služby pro osoby opouštějící spádové psychiatrické nemocnice, osoby nacházející se doposud bez vazby na sociální služby, a to s využitím dostupných personálních a finančních zdrojů.

Projekt: Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“

 Jilemnice, Semily – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami – č. OLP/2668/2023

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 - 15 let) - služba je poskytována osobám od 15 let věku
 • dorost (16 – 18 let) 
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let věku) - služba je poskytována do 65 let věku

Časový rozsah poskytování služby v rámci:

 • pondělí až pátek 7,30 – 15,30 hodin

Popis průběhu služby:

Pokud má zájemce zájem o docházku a zapojení se do aktivit FOKUSU je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby. Zájemci je řádně vysvětlen účel a obsah smlouvy, aby zájemce dobře porozuměl. Aktem podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby se zájemcem o sociální službu se stává uživatelem služby a je dle mapování potřeb klienta a odsouhlasených cílů zapojen do aktivit a činností sociálně terapeutických dílen.

S klienty se pracuje individuálně i ve skupinách podle potřeb a stanovených individuálních cílů. Každý klient má v dílně svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník sleduje situaci klienta a provází klienta službou. Má přehled o klientově momentální situaci a jeho stavu. Zajišťuje kontakt a komunikaci s ostatními službami.

Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah klíčového pracovníka a klienta, v němž má každý své místo a ví o něm. Více viz https://www.fokussemily.cz/index.php/socialne-terapeuticke-dilny

Společně mapují potřeby klienta a na základě tohoto mapování stanovují jednotlivé cíle, které motivují klienta k jeho zapojování se do služby. S pomocí klíčového pracovníka sestaví klient jednoduché reálné kroky, které vedou ke splnění cílů, které jsou časově ohraničené.

Podle cílů klientů je organizována služba sociálně terapeutické dílny. Je nutné být připraven na to, že klient může v průběhu procesu plány změnit. Klíčový pracovník průběžně monitoruje proces naplňování cíle, všímá si, co je jinak, než bylo v plánu, jak se daří dodržet naplánované tempo, jak se mění vztah s klientem, zda nechybí nějaké informace z fáze mapování apod.

Cíle jsou průběžně vyhodnocovány klientem a jeho klíčovým pracovníkem a jsou prováděny případné změny. Jsou zároveň reflektovány celkové cíle klienta vyplývající ze smlouvy. Po závěrečném vyhodnocení jsou opět mapování potřeby a stanoveny nové cíle v případě potřeby a zájmu klienta.

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována v pronajatých prostorách budovy Libereckého kraje, které splňují zákonné normy. V pronájmu je 9 místností – kuchyňka, odpočinková a relaxační místnost, výtvarná dílna, šicí dílna, dílna na výrobu svíček, keramická dílna, kancelář a sklad, vše o rozloze 200m2. A dále bezbariérové WC, sprcha, dívčí a chlapecké WC na každém poschodí. Součástí je pronájem zahrady o rozloze 2000m2.

Veřejná smlouva je uzavírána na dobu určitou. Místem plnění a poskytování služby jsou lokality ORP Jilemnice, Semily.

Projekt: Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“

Jilemnice, Semily,  Železný Brod – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami - č. OLP/2668/2023

Věková kategorie klientů:

 • starší děti (11 - 15 let) - služba je poskytována osobám od 15 let věku
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let) - služba je poskytována osobám do 75 let věku

Časový rozsah poskytování služby v rámci:

 • pondělí až pátek 7,30 – 15,30 hodin

Popis průběhu služby:

Posláním služby sociální rehabilitace je vést uživatele služby k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. A dále být nápomocni uživatelům v případě zájmu v nalezení a získání pravidelné, smysluplné činnosti a možnosti uplatnění se na trhu práce.

Cíle služby sociální rehabilitace je především

 • aktivovat uživatele, zvýšit jeho sebevědomí posilováním jeho silných stránek a dovedností a podporovat samostatnost a nezávislost klientů tréninkem sociálních dovedností potřebných v běžném životě.
 • zprostředkovávat uživateli kontakt se sociálním prostředím a podporovat ho při hledání přátel, zábavy a koníčků.
 • vzděláváním a aktivizací klienta rozvíjet a upevňovat jeho pracovní návyky, dovednosti a kontakty.

Od 1. 1. 2023 tým sociální rehabilitace pracuje v odborném týmu, jehož poslání úzce směřuje k uzdravení – recovery. Funguje jako ucelený jasně stanovený přístup, kdy je cíl fungování uživatele ve společnosti i v rodině.

Úzdravu chápeme jako úspěšné fungování jedince i přes přetrvávající nemoc. Vše je v souladu s individuálním nastavením potřeb uživatele.

V procesu zotavování se prochází klient různými fázemi, během kterých s ním pracujeme. Období výrazného progresu jsou střídány obdobími relapsu a stagnace a celý tento proces je velmi silně ovlivňován nejen biologickými ale i mezilidskými faktory a interakcí klienta a prostředí. I klientovo okolí se může a musí učit zacházet s jeho nemocí a nedostatečností, ale také se musí učit vytvářet prostor a podporu nezbytnou pro vývoj a vzájemný respekt. Jde nám o stabilizaci klienta (zaostřeno na: ovládnutí symptomů a snížení utrpení a podporu péče o duševní zdraví: Poradenství a podpora ve smyslu lékového managementu, nabídka bezpečí, osobní péče), re orientaci kilienta (zaostřeno na: zkoumání důsledků nemoci pro blízkou budoucnost a podporu péče o duševní zdraví: Poradenství, psychoedukace a psychoterapie, učení zvládat symptomy, hovory o důsledcích nemoci, pomoc při plánování budoucnosti) a re integraci klienta (zaostřeno na: obnovu smysluplných vztahů a sociálních rolí a podporu péče o duševní zdraví: pomoc vrátit se k všednímu životu, nácvik dovedností, zvýšení sebevědomí, pracovní reintegrace a podpora rodině)

Každý klient  klíčového pracovníka. Klíčový pracovník sleduje situaci klienta. Klíčový pracovník zároveň provází klienta službou. Má přehled o klientově momentální situaci a jeho stavu. Více viz https://www.fokussemily.cz/index.php/socialni-rehabilitace

Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah klíčového pracovníka a klienta, v němž má každý své místo a ví o něm.

Služba sociální rehabilitace je poskytována v pronajatých prostorách budovy Libereckého kraje, které splňují zákonné normy. V pronájmu je 9 místností – kuchyňka, odpočinková a relaxační místnost, výtvarná dílna, šicí dílna, dílna na výrobu svíček, keramická dílna, kancelář a sklad, vše o rozloze 200m2. A dále bezbariérové WC, sprcha, dívčí a chlapecké WC na každém poschodí. Součástí je pronájem zahrady o rozloze 2000m2.

Veřejná smlouva je uzavírána na dobu určitou. Místem plnění a poskytování služby jsou lokality ORP Jilemnice, Semily, Železný Brod.