background
Centrum péče o duševně nemocné a zdravotně postižené.
image1 image2 image3

Hlavní strana

logo eu

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Projekt: Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“

Část 4 – Jilemnice, Semily – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami – č. OLP/927/2019

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Časový rozsah poskytování služby v rámci:

 • pondělí až pátek 7,30 – 15,30 hodin

Popis průběhu služby:

Pokud má zájemce zájem o docházku a zapojení se do aktivit FOKUSU je s ním sepsána Smlouva o poskytování sociální služby. Zájemci je řádně vysvětlen účel a obsah smlouvy, aby zájemce dobře porozuměl. Aktem podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby se zájemcem o sociální službu se stává uživatelem služby a je dle mapování potřeb klienta a odsouhlasených cílů zapojen do aktivit a činností sociálně terapeutických dílen.

S klienty se pracuje individuálně i ve skupinách podle potřeb a stanovených individuálních cílů. Každý klient má v dílně svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník sleduje situaci klienta a provází klienta službou. Má přehled o klientově momentální situaci a jeho stavu. Zajišťuje kontakt a komunikaci s ostatními službami.

Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah klíčového pracovníka a klienta, v němž má každý své místo a ví o něm.

Společně mapují potřeby klienta a na základě tohoto mapování stanovují jednotlivé cíle, které motivují klienta k jeho zapojování se do služby. S pomocí klíčového pracovníka sestaví klient jednoduché reálné kroky, které vedou ke splnění cílů, které jsou časově ohraničené.

Podle cílů klientů je organizována služba sociálně terapeutické dílny. Je nutné být připraven na to, že klient může v průběhu procesu plány změnit. Klíčový pracovník průběžně monitoruje proces naplňování cíle, všímá si, co je jinak, než bylo v plánu, jak se daří dodržet naplánované tempo, jak se mění vztah s klientem, zda nechybí nějaké informace z fáze mapování apod.

Cíle jsou průběžně vyhodnocovány klientem a jeho klíčovým pracovníkem a jsou prováděny případné změny. Jsou zároveň reflektovány celkové cíle klienta vyplývající ze smlouvy. Po závěrečném vyhodnocení jsou opět mapování potřeby a stanoveny nové cíle v případě potřeby a zájmu klienta.

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována v pronajatých prostorách budovy Libereckého kraje, které splňují zákonné normy. V pronájmu je 9 místností – kuchyňka, odpočinková a relaxační místnost, výtvarná dílna, šicí dílna, dílna na výrobu svíček, keramická dílna, kancelář a sklad, vše o rozloze 200m2. A dále bezbariérové WC, sprcha, dívčí a chlapecké WC na každém poschodí. Součástí je pronájem zahrady o rozloze 2000m2.

Veřejná smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. července 2017 do 31. března 2020. Místem plnění a poskytování služby jsou lokality ORP Jilemnice, Semily.

Projekt: Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“

Část 5 – Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami - č. OLP/3935/2019

Věková kategorie klientů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Časový rozsah poskytování služby v rámci:

 • pondělí až pátek 7,30 – 15,30 hodin

Popis průběhu služby:

Posláním služby sociální rehabilitace je vést uživatele služby k tomu, aby mohli žít v běžných životních podmínkách nebo se do nich vrátit, vykonávat obvyklé sociální a osobní role a fungovat co nejvíce samostatně. A dále být nápomocni uživatelům v případě zájmu v nalezení a získání pravidelné, smysluplné činnosti a možnosti uplatnění se na trhu práce.

Cíle služby sociální rehabilitace je především

 • aktivovat uživatele, zvýšit jeho sebevědomí posilováním jeho silných stránek a dovedností a podporovat samostatnost a nezávislost klientů tréninkem sociálních dovedností potřebných v běžném životě.
 • zprostředkovávat uživateli kontakt se sociálním prostředím a podporovat ho při hledání přátel, zábavy a koníčků.
 • vzděláváním a aktivizací klienta rozvíjet a upevňovat jeho pracovní návyky, dovednosti a kontakty.

Každý klient má v dílně svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník sleduje situaci klienta. Klíčový pracovník zároveň provází klienta službou. Má přehled o klientově momentální situaci a jeho stavu.

Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah klíčového pracovníka a klienta, v němž má každý své místo a ví o něm.

Služba sociální rehabilitace je poskytována v pronajatých prostorách budovy Libereckého kraje, které splňují zákonné normy. V pronájmu je 9 místností – kuchyňka, odpočinková a relaxační místnost, výtvarná dílna, šicí dílna, dílna na výrobu svíček, keramická dílna, kancelář a sklad, vše o rozloze 200m2. A dále bezbariérové WC, sprcha, dívčí a chlapecké WC na každém poschodí. Součástí je pronájem zahrady o rozloze 2000m2.

Veřejná smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. července 2017 do 31. března 2020. Místem plnění a poskytování služby jsou lokality ORP Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod.